Zameranie MŠ - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zameranie MŠ

Dokumenty > Šk.vzdel. program
 
ZAMERANIE MŠ:

Naša materská škola, keďže je zložená z heterogénnej skupiny detí, je zameraná najmä na výchovu a vzdelávanie v štátnom – slovenskom jazyku, na rozvoj sebaobslužných činností a na vštepovanie základov zdravého životného štýlu. Umožňujeme dieťaťu vnímať a poznávať základy prírodných, spoločenských a vedných odvetví, pričom kladieme dôraz aj na pohybovú stránku dieťaťa. Zameriavame sa aj na spoznávanie ľudových zvykov a tradícií, ktoré približujeme v rámci rôznych vystúpení. Vytvárame vhodné podmienky pre pozitívne citové zážitky detí - zážitkové učenie. Základom je hra a školské aktivity s konkrétnymi výchovno – vzdelávacími cieľmi, ktorými priamo pôsobíme na osobnosť dieťaťa, na jeho celkový rozvoj.
Vzhľadom na podmienky MŠ nám pri plánovaní školských aktivít pomáha kalendár, ročné obdobia, zvyky a tradície, ale aj konkrétne situácie bežného života. Výber školských aktivít je podmienený reálnymi podmienkami, s ktorými môžeme disponovať.
Snažíme sa v spolupráci s rodičmi naplánovať také aktivity, ktoré nielen pomôžu pri sebavedomí dieťaťa, ale dokážu ich, čo to naučiť, vyskúšať si to v škole, doma s rodičmi, aby sa postupne pripravovali na bežný život.
Medzi zaužívané školské aktivity v spolupráci s rodičmi patria: sezónne tvorivé dielne, koledovanie v predvianočnom období v domácnostiach, vykrajovanie, pečenie a zdobenie medovníkov, pečenie valentínskych mafín, fašiangový karneval, vystúpenia pre verejnosť, rôzne exkurzie, dni otvorených dverí v ZŠ, maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov, letné výlety do prírody, školské výlety, rozlúčka s predškolákmi.
 
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky